BG16RFOP002-2.001-1001

"Подобряване на производствения капацитет в „Евролан“ ООД“
Договор № BG16RFOP002-2.001-1001-С01


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., 

съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.


Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“


Наименование на процедурата:  Подобряване на производствения капацитет в МСП


Кратко описание на проекта: 


От създаването си през 2010 „Евролан” ООД успешно проектира, разработва и произвежда активно мрежово оборудване. 

Основната дейност на предприятието е производство на широка гама устройства - неуправляеми и управляеми суичове, 

медия конвертори с различни възможности, ONU за GEPON с различни конфигурации на портовете. В производството са въведени 

различни стандарти. Предприятието насочва усилията си предимно към решаване на проблемите свързани с LAN мрежите, като основен 

начин на достъп до Интернет в България. Основни приоритети са качеството и оптимизиране на цените на устройствата, необходими за 

изграждане и поддръжка на мрежите. В средата на 2014 г. започва производство на пач корди и пасивни оптични сплитери, като отново 

съотношението цена/качество е на много високо ниво. По тези причини и поради завишеното търсене, с цел повишаване на 

конкурентоспособността на предприятието на българския и международния пазар, се налага в процеса на производство му да бъдат внедрени:

1. Автоматичен принтер за спояваща платка;

2. Монтажен автомат за печатни платки;

3. Пещ за спояване на печатни платки;

4. Уред за инспекция на спойки;

5. Станция за ремонт на BGA чипове.

С внедряването на това високотехнологично оборудване ще се повиши  енергийната ефективност по отношение консумация на енергия на 

единица произведена продукция, ще се подобри ресурсната ефективност и ефикасността на производствения процес и ще се подобри качеството 

на произвежданите продукти.


Цели на проекта:

 

С изпълнението на проект за внедряване в производствения цикъл високотехнологично оборудване за активно мрежово оборудване „Евролан” ООД си поставя две основни цели:

1. Повишаване на производствения капацитет на предприятието

2. Засилване на експортния потенциал на предприятието

Успоредно с тези цели след успешното изпълнение на проекта ще бъдат постигнати няколко конкретни, специфични цели, които ще допринесат за дългосрочното развитие на предприятието:

- Разширяване и диверсификация на продуктовата гама на активно мрежово оборудване

- Увеличаване на  производствения капацитет и продажбите

- Увеличаване на производителността 

- Автоматизиране на производствения процес

- Намаляване на производствените разходи и увеличение марджина на печалба

- Значително подобряване качеството на продуктите

- Значително разширяване на експортния потенциал на фирмата.

- Генериране на стабилни парични потоци, предпоставка за бъдещата развойна дейност във фирмата.

- Намаляване на енергоемкостта на производството.


Обща стойност на допустимите разходи: 409453.01 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 184253.85 лв.

Срок на проекта: 12 месеца. 


 Документи за избор на изпълнител